รู้จักกับเวลเนสดีไลท์

Wellness Delight

A True and Trusted Health Companion

Wellness Delight Co., Ltd. เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของบุคลากรทางการแพทย์ และกลุ่มคนที่รักสุขภาพ มีจุดมุ่งหมายในการเสาะหาผลิตภัณฑ์สร้างเสริมสุขภาพที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ โดยผลิตภัณฑ์นั้นๆจะต้องได้การทดสอบ พิสูจน์ และทดลองแล้วว่ามีประสิทธิภาพจริง มีหลักฐานอ้างอิง และตรวจสอบได้

บริษัทเวลเนส ดีไลท์ จำกัด คัดเลือก และ จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์โดยยึดหลัก 3As (Assurance, Accessible and Affordable) กล่าวคือ ผลิตภัณฑ์ของ Wellness Delight จะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่เชื่อถือได้ มีมาตรฐานรับรอง, สามารถหาซื้อได้ทั่วไปและราคาเหมาะสมกับคุณภาพ